Hướng dẫn thành lập chi nhánh công ty

Điều kiện để thương nhân nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam bao gồm những gì? Hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam bao gồm những gì? Thủ tục này có khác biệt gì với thủ tục thành lập công ty hay không? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này:

1. Điều kiện khi muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài sẽ được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện như sau:

– Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận một cách hợp pháp;

– Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi chính thức thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài sẽ có thời hạn là 05 năm nhưng sẽ không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định về thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài đó.

2. Thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ Công Thương là cơ quan nhà nước thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi về Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập của Chi nhánh

Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo các quy định của pháp luật Việt Nam và được dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

– Trường hợp không đáp ứng được các quy định tại phần 1 bài viết.

– Thương nhân nước ngoài chỉ thực hiện kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Thương nhân nước ngoài có đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong khoảng thời gian 02 năm, kể từ ngày chính thức bị thu hồi Giấy phép thành lập tại Việt Nam.

– Có bằng chứng cho thấy rằng việc thành lập Chi nhánh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống về lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại đến tài nguyên, phá huỷ về môi trường.

– Nộp hồ sơ không đầy đủ hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.

5. Thời hạn cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại có trách nhiệm hoàn thành việc thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân nước ngoài thành lập Chi nhánh và gửi bản sao Giấy phép tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Chi nhánh của thương nhân nước ngoại đặt trụ sở;

– Trường hợp hồ sơ của thương nhân chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Ngay sau khi hết thời hạn nêu trên mà không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Bộ Thương mại có trách nhiệm phải thông báo băng văn bản cho thương nhân nước ngoài về các lý do không cấp giấy phép;

6. Thông báo hoạt động chi nhánh

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được Bộ Thương mại cấp Giấy phép Chi nhánh phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở của Chi nhánh;

– Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

– Người đứng đầu Chi nhánh;

– Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan cấp;

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh.

Trong thời hạn quy định trên đây, Chi nhánh phải chính thức bước vào hoạt động và thông báo cho Bộ Thương mại và Sở Thương mại nơi Chi nhánh thương nhân nước ngoài đặt trụ sở về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

7. Các nội dung hoạt động của Chi nhánh

– Chi nhánh được tiến hành các hoạt động ghi rõ trong Giấy phép thành lập và phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

– Trường hợp Chi nhánh có hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi có đầy đủ các điều kiện theo quy định;

– Điều kiện hoạt động kinh doanh là những yêu cầu mà Chi nhánh phải có hoặc phải thực hiện khi tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định cũng như các yêu cầu khác được quy định theo pháp luật về doanh nghiệp.

8. Mở tài khoản cho chi nhánh

– Chi nhánh được phép mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại các Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh;

– Trong trường hợp đặc biệt, khi chi nhánh được mở tài khoản tại Ngân hàng ở nước ngoài sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận. Chi nhánh có trách nhiệm báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình sử dụng tài khoản chi nhánh mở ở nước ngoài.

– Việc mở, sử dụng và đóng tài khoản của Chi nhánh phải thực hiện theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trên đây là những tư vấn của Lawkey về thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here